TERMS AND CONDITIONS

This document sets out a legally enforceable agreement between the participant You and the UK Lithuanian Students’ Association together with the Nederland Lithuanian Students’ Association with regards to the Association’s event on the 2nd of August. 

By participating in the specified Event, you agree to the following terms and conditions. Please read these terms and conditions so as to make sure you are familiar with all the contents. If you are not sure about anything, please contact the Association either on its social media accounts or via email – uk.lsa@outlook.com

Responsibility

1. The Association does not take responsibility as to:

1.1. any damage caused by You to either the rented property or property belonging to anyone else at the Event.

1.2. any self-inflicted or third-party inflicted harm caused by or to You during the Event.

1.3. any trespassing committed by You either outside the specified premises of the Event or at the specified premises of the Event before and/or after the specified duration of the Event.

Payment

2. To enter the Event, the Association must be able to confirm that the payment fee for entrance into the Event has been successfully exchanged or that You possess a UK LSA membership.

3. Any purchases made by You at the Event of goods sold by the Association can only be paid for electronically via the Association’s provided card provider.

4. The Association possess the right to ask for payment of unsuccessfully exchanged entrance fees before entrance as well as unsuccessfully exchanged sales of goods at the Event.

5. You do not possess the right to refund the Event entrance fee but are allowed to pass over an invitation to someone else.

6. UK LSA memberships cannot be passed over to anyone else for entrance into the Event.

7. You possess the right of a refund up until a reasonable time period after the purchase of any purchased goods sold by the Association that are below expected standards.

Privacy

8. Your privacy is critical to the Association. The Association complies with the General Data Protection Regulation regarding Your personal information.

9. You consent to photos and/or videos being taken during the Event which may include Yourself by representatives of the Association. If You do not consent, You must inform the Association prior to the event.

Governing Law, Jurisdiction and Complaints

10. This Contract (including any non-contractual matters) is governed by the law of the Republic of Lithuania.

11. Disputes can be submitted to the jurisdiction of the courts of the Republic of Lithuania.

12. Please contact the Association with any complaints You may have before formally submitting a dispute.

SĄLYGOS

Šiame dokumente išdėstyta juridiškai vykdytina sutartis tarp dalyvio Jūs ir JK lietuvių studentų asociacijos kartu su Nyderlandų lietuvių studentų asociacija dėl asociacijos renginio rugpjūčio 2 d.

Dalyvaudami nurodytame Renginyje sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis. Perskaitykite šias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinę su visu turiniu. Jei dėl ko nors nesate tikri, susisiekite su asociacija jos socialinių tinklų paskyrose arba el. paštu – uk.lsa@outlook.com

Atsakomybė

1. Asociacija neprisiima atsakomybės už:

1.1. bet kokią žalą, kurią Jūs padarėte išnuomotam turtui arba kam nors kitam Renginio metu priklausančiam turtui.

1.2. bet kokia savęs ar trečiosios šalies padaryta žala, kurią Renginio metu padarėte Jūs arba Jums.

1.3. bet kokį Jūsų padarytą įsibrovimą ne nurodytose Renginio patalpose arba nurodytose Renginio patalpose prieš ir/ar po nurodytos Renginio trukmės.

Mokėjimas

2. Kad patektų į Renginį, Asociacija turi turėti galimybę patvirtinti, kad įėjimo į Renginį mokestis buvo sėkmingai pakeistas arba kad Jūs turite JK LSA narystę.

3. Už bet kokius Asociacijos parduodamų prekių pirkinius Renginyje galite atsiskaityti tik elektroniniu būdu per Asociacijos suteiktą kortelės tiekėją.

4. Asociacija turi teisę reikalauti apmokėti nesėkmingai pakeistus įėjimo mokesčius prieš įvažiuojant, taip pat nesėkmingai pakeistas prekes Renginio metu.

5. Jūs neturite teisės susigrąžinti įėjimo į renginį mokesčio, tačiau galite perduoti kvietimą kitam asmeniui.

6. JK LSA narystė negali būti perduota niekam kitam norint patekti į Renginį.

7. Jūs turite teisę į pinigų grąžinimą iki protingo laikotarpio po to, kai įsigijote Asociacijos parduotas prekes, kurios yra žemesnės už numatytus standartus.

Privatumas

8. Jūsų privatumas yra labai svarbus asociacijai. Asociacija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento dėl Jūsų asmeninės informacijos.

9. Sutinkate, kad Renginio metu Asociacijos atstovai darytų nuotraukas ir/ar vaizdo įrašus, kuriuose gali būti Jūs. Jei nesutinkate, turite apie tai informuoti Asociaciją prieš renginį.

Taikomi įstatymai, jurisdikcija ir skundai

10. Šią Sutartį (įskaitant bet kokius nesutartinius dalykus) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė.

11. Ginčai gali būti perduoti Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

12. Prieš oficialiai pateikdami ginčą, susisiekite su Asociacija dėl bet kokių skundų.